© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

Life of the future

เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เทคโนโลยีก็ย่อมก้าวไกล คนเรามักพยายามทำการค้นคว้าอยู่เสมอ เพื่อที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุและผล แต่ว่าการที่เริ่มคิดค้นสิ่งใดได้นั้น เราต้องมีจินตนาการ อันจะนำไปสู่วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต เราอาจจะสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของพันธุ์พืช ให้พืชชนิดนั้น ๆ สามารถเจริญเติบโต หรือเพาะปลูกในสภาพอากาศแบบใดก็ได้ โดยไม่ทำให้เซลล์ของพืชนั้นกลายพันธุ์ อันจะเป็นผลร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต ที่บริโภคเข้าไปเทคโนโลยีทางการแพทย์ จะถูกพัฒนา ทำให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถประดิษฐ์อวัยวะเทียม สำหรับผู้พิการได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การขนส่งสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสินค้าขนาดเล็ก อาจจะใช้โดรนในการขนส่งสินค้า มีการผลิตหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้งานในแต่ละด้าน ส่วนการใช้รถใช้ถนนนั้น มีการสนับสนุนให้รถยนต์ใช้พลังงานทางเลือก และสนับสนุนให้มีการผลิตรถสำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าในปัจจุบัน มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากที่ขับรถเพียงคนเดียว และระยะการขับในแต่ละวัน ก็เพียงไม่กี่กิโลเมตร ถ้าเปลี่ยนเป็นรถสำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียว นอกจากจะสามารถประหยัดทรัพยากรแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจรอีกด้วย ต่อมาอาจจะมีการสร้างรถไฟอวกาศ ที่สามารถขนส่งผู้โดยสารไปสู่อวกาศ เพื่อการท่องเที่ยวได้เหมือนกับการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

สายปัญญารังสิต
สพม.เขต 4