In phone

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารก้าวล้ำมากยิ่งขึ้น ทั้งโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ล้วนเป็นการสื่อสารด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าหนึ่ง หรือสองช่องทาง หนูจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่จะทำให้การสื่อสารมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสาน การคุยผ่านวีดีโอคอล กับโทรศัพท์สมัยใหม่ จึงเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ คือ In phone โทรศัพท์ที่ใช้การั่งการด้วยเสียงและการสัมผัสจากมือ หากต้องการเห็นหน้าแบบสามมิติ ก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้เช่นกัน หรือจะใช้มือในการควลคุมโทรศัพท์ให้เหมือนโทรศัพท์ปกติก็ได้เช่นกัน สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และอาจทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบัน

คลองกันยา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission