โลกหุ่นยนต์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีความเจริญมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้มนุษย์คิดสร้างสิ่งที่มาช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น อนาคตดิฉันคิดว่ามนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนตนเอง ทั้งงานบ้านงานเกษตร รวมถึงงานบริการหรือผู้ขับรถจะเป็นหุ่นยนต์แทนมนุษย์ และจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ทั้งแบบลอยฟ้า และใต้น้ำเพิ่มมากขึ้น และสามารถเดินทางไปอาศัยและสำรวจบนดวงดาวอื่นได้อีกด้วย สุดท้ายนี้การติดต่อสื่อสารจะเห็นหน้ากันแบบ 3 มิติ ราวกับอยู่ใกล้กัน

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพม.เขต 19

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission