© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

โซล่าเซลล์สเกลแสงอาทิตย์

โซล่าเซลล์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งจะทำให้พลังงานแสงอาทิตย์มีใช้ในยามที่ต้องการ และจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5