เทคโลยีจากธรรมชาติ

ในโลกอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น คือ เครื่องบิน การเดินทางโดยใช้บอร์ดที่สามารถลอยได้ โดยมีการใช้พลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากดวงอาทิตย์ และจะมีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคลายกับมนุษย์ มาทำงานแทนมนุษย์

ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission