เทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในโลกอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพัฒนาเป็นอย่างมาก มนุษย์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ไปด้วยกัน ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดียิ่งขึ้น

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission