เทคโนโลยีในอนาคต

การพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงจุดสูงสุด การคมนาคม แบบใหม่ การวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การสื่อสารที่ถูกพัฒนาถึงจุดสูงสุด ระบบการใช้งานต่างๆ จะถูกพัฒนาจนกลายเป็นโปรแกรมที่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เอง โดยไม่มีการควบคุม

น้ำใสวรวิทย์
สพม.เขต 27

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission