© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

เครื่องส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง

มนุษย์มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานและการดำเนินชีวิตของตนเองมากมายหลายอย่าง จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้ามาใช้สแกนความคิด ความต้องการสินค้าประเภทต่างๆ จากสมองมนุษย์ แล้วส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้านั้นไปยังเครื่องรับสัญญาณที่ ร้านจำหน่ายสินค้า โดยเครื่องรับสัญญาณจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าความคิดจากสมอง เป็นภาพและตัวอักษร ทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริการทราบความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แค่คิดสินค้าก็มาส่งถึงบ้านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อสินค้า

วัดกิ่งแก้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2