© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

มนุษย์สายพันธุ์ใหม่

ในอนาคตโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่อาจขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ด้วยสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แล้ว มนุษย์จะต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้เพื่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นการประยุกต์ปัญญาชีวิตให้เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้แนวคิดหนึ่งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ก็คือการแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ดังเช่นดาวดวงอื่นๆ ที่น่าจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าบนโลกมนุษย์ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้มนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนดาวดวงอื่นๆ นอกจากโลกใบนี้ได้ จึงทำให้มนุษย์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงและดัดแปลงพันธุกรรมทั้งของมนุษย์ พืช สัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมกับทุกสภาพความเป็นอยู่ ทั้งในโลกอนาคตที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด และในดาวดวงอื่นๆ ที่อาจมีทรัพยากรอย่างมากมายแต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่เหมาะกับมนุษย์สายพันธุ์เดิม

สันติราษฎร์วิทยาลัย
สพม.เขต 1