© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

ชุมชนนวัตกรรม 4.0

ในอนาคตต้องมีปริมาณขยะมากมาย วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการกำจัดขยะ โดยสร้างระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ นำขยะไปประยุกต์หรือเเปลงเป็นสิ่งอื่นๆ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25