หน้าแรก

CONTEST PLATFORM

แข่งขัน • แบ่งปัน

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วิจัยและนำร่องโครงการ หลากหลาย รอบด้านและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเด็กไทยและคนไทยให้ยืนหยัดในสนามความจริงระดับสากล

โครงการ

กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน

หุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นักบินน้อย สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ภาพวาดจินตนาการอนาคต

กลุ่มโครงการพิเศษ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน